Archiv

V této sekci naleznete všechny publikované články řazené podle data, kdy byly publikovány.

2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020   

<<   leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec   >>


Publikovaných článků: 130


Aktualizované seznamy příjemců

K 31.3.2010 byly aktualizovány seznamy příjemců IOP a OP LZZ.


Položit dotaz


Zhodnocení projektového záměru


On-line poradna


Nová verze Prováděcího dokumentu OP LZZ

Řídící orgán OP LZZ vydal novou verzi Prováděcího dokumentu OP LZZ.


Položit otázku


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č.06 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy IOP č.06 - Technologická centra obcí s rozšířenou působností.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č.53 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č.53 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


Seminář pro žadatele v rámci výzvy č.07 IOP

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci IOP výzvy č.07 - Elektronizace služeb veřejné správy.


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č.03 IOP

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy IOP č. 03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.


Již realizované akce


Připravované akce


Dotazník k Newsletteru OSF

Odbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstva vnitra se rozhodl pravidelně vydávat Newsletter OSF.


Veřejné zakázky OSF

Všechny dosud vyhlášené veřejné zakázky Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra.


Jak na veřejné zakázky v projektech

Důležitá upozornění a pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci IOP a OP LZZ.


Již realizované akce


Připravované akce


Využití elektronické spisové služby ORP

II. část výzvy 06 - elektronické spisové služby ORP: Pokud budou chtít obce ve správním obvodu zřídit vlastní elektronickou spisovou službu nebo projeví zájem využít nově hostovanou spisovou službu umístěnou na ORP, musí vyjádřit zájem. Musí tedy být tato písemnost podepsaná starostou - schválena radou nebo vyžadujete i schválení zastupitelstvem?


Studie proveditelnosti, Studie vnitřní integrace úřadu a Ekonomická analýza

Je možné se stávající firmou zpracovávající Studii proveditelnosti podepsat Dodatek ke Smlouvě jak na zpracování Studie vnitřní integrace úřadu, tak na Ekonomickou analýzu?


Nákup pro management projektu

Pokud bychom nakupovali např. notebook, či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manager, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady?


Témata v projektu

Musí být do projektu zahrnuta všechna témata, která jsou popsána ve výzvě?


Způsob tisku

Je vyžadován jednostranný nebo oboustranný tisk žádosti?


Doplnění/přepracování předložené žádosti

Jaké varianty předložené žádosti budou navráceny po formálním hodnocení na doplnění/přepracování?


Vazba projektových žádostí

Může být projektová žádost spojena kroužkovou vazbou nebo svázána provázkem?


Podpis představitele žadatele jen na originálu

Může být vlastnoruční podpis představitele žadatele oprávněného jednat jeho jménem pouze na originálu žádosti (dodává se vždy jeden originál a dvě kopie)?


Podpis oprávněné osoby na přílohách

Je nutný podpis oprávněné osoby na povinných i nepovinných přílohách?


Povinné přílohy k žádosti

Jaké jsou povinné přílohy k žádosti?


Tabulka Obvyklých mezd a platů OP LZZ a Obvyklých cen OP LZZ

Kde najdeme tabulku Obvyklých mezd a platů OP LZZ a Obvyklých cen OP LZZ?


Plátce/neplátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Naše město je plátcem DPH, ale v minulých žádostech jsme uváděli, že nejsme plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu. Můžete mi prosím vysvětlit, proč tomu tak je a co se má správně uvést v žádosti?


Kapitola veřejná podpora

Máme vyplňovat kapitolu veřejná podpora, když přímo ve výzvě je uvedeno, že aktivity obecně nemají charakter veřejné podpory?


Zdroje financování - položky

Když vyplňuji v Benefitu záložku Zdroje financování, automaticky se v rozpadu financí objevuje 85% strukturální fondy, 15% příspěvek ze státního rozpočtu. Ve výzvě je ale uvedeno, že 15% dofinancovává žadatel. Nevím, jak to mám upravit, zda mám využít kolonku soukromé financování?


Projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy

Rádi bychom připravili projekt se zaměřením na bod 1 kapitoly 3.5 výzvy. Projekt bude zahrnovat pouze tyto podporované aktivity. Jak si v tomto konkrétním případě představujete zajištění udržitelnosti projektu? Můžeme napsat, že udržitelnost projektu bude spočívat v tom, že všichni nově příchozí zaměstnanci, kteří budou v cílové skupině (personalisté, vedoucí zaměstnanci), budou absolvovat obdobná školení jako cílová skupina v průběhu realizace projektu, a tím bude zajištěna kontinuita nastaveného systému a také udržitelnost projektu. Je to takto v pořádku?


Externí služby

Jsou uznatelným nákladem projektu externí služby - administrativní zajištění projektu, tzn. že evidenční činnost projektu (monitorovací zprávy, finanční řízení, publicitu) zajišťuje externí subjekt?


Odpisy notebooků

Město bude od příštího roku v účetnictví odepisovat majetek. V souvislosti s nákupem notebooků bych se ráda zeptala, do jaké položky máme notebooky (popř. odpisy notebooku) zařadit?


Nepřímé náklady

Nevíme si rady s nepřímými náklady. Co se mezi ně počítá, jak se v žádosti napíšou do rozpočtu a jak bude tento rozpočet procentuelně vypadat? Lze nepřímé náklady v rozpočtu neuvádět, nebo naopak upravovat limity stanovené výzvou?


Nákup pro management projektu

Pokud bychom nakupovali např. notebook, či tiskárnu s využitím pro management projektu (projektový a finanční manager, právník, odborný asistent), nikoliv přímo pro cílovou skupinu, spadají tyto nákupy/položky mezi nepřímé náklady?


Náklady na audit

Jsou náklady na audit součástí nepřímých nákladů?


Propagační balíček

Je možné položku - propagační balíček zahrnout v rozpočtu do služeb nebo je to nepřímý náklad?


Nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu

Musí být nepřímé náklady součástí rozpočtu projektu? Pokud ano, co přesně znamená, že se neprokazují? Příjemce obdrží procentuelně stanovenou částku a pak už nijak nedokazuje fakturami, zda částku použil např. na toner do tiskárny, nákup papíru apod.?


Veřejná zakázka na dodávky služeb

Můžeme vyhlásit veřejnou zakázku na dodávky služeb k projektu před oficiálním zahájením projektu uvedeném v BENEFIT7?


Výdaje na mzdové příspěvky

Lze v žádosti uplatnit výdaje na mzdové příspěvky?


Projektový manažer členem cílové skupiny

Může nastat situace, kdy projektový manažer projektu bude zároveň i členem cílové skupiny. V případě, že pojede na školení jako člen cílové skupiny, měly by být cestovné, stravné případné ubytování způsobilými náklady proplaceny v souladu s Metodikou způsobilých výdajů dle kapitoly 2.6 přímá podpora. Je to tak?


Zapojení personalistky

Co se týče realizačního týmu, jak máme co nejlépe a nejefektivněji zapojit současnou personalistku? Předpokládáme, že ona bude celé vzdělávání řídit a koordinovat zaměstnance, zastřešovat vytvoření konečného produktu (brožura, směrnice), ale současně bude absolvovat sama školení. Můžeme jí např. změnit pracovní smlouvu a uvést v žádosti, že vytvoříme nové pracovní místo (např. koordinátor řízení lidských zdrojů) a toto nové místo hradit z dotace? A může být někdo členem realizačního týmu a současně absolvovat školení?


Způsobilé náklady - audit

Patří audit projektu do způsobilých nákladů projektu?


Nákup notebooků

Je možné z dotačních prostředků čerpaných z této výzvy pořídit notebooky zastupitelům města (17 osob)? Mimo jiné by jim sloužily ke studiu e-learningových kurzů, které by byly realizovány v rámci této výzvy.


Minimální objem prostředků

Minimální objem prostředků na projekt je 1 000 000 Kč. V případě, že náš projekt bude v rozpočtu žádosti např. počítat s 600 000 Kč na nákup služeb (60% výdajů projektu) a zbylých 400 000 Kč budou tvořit mzdy sestaveného týmu (40%), ale ve skutečnosti – při samotné realizaci např. vlivem výběrového řízení - „vysoutěžíme“ náklady na nákup služeb např. za 500 000 Kč, tím pádem bude muset poklesnout i výše mezd tak, aby byl zachován poměr 60/40%. Celkové náklady se tak v průběhu realizace projektu dostanou pod minimální hranici 1 000 000 Kč. Bude se jednat o porušení podmínek dotace?


Projekt ze dvou nákladů

Je možné, aby byl projekt postaven jednoduše ze dvou nákladů – náklady na nákup služeb 60% (náklady na firmu, která nám provede průzkum spokojenosti zaměstnanců, metodiku personálního auditu aj.) a náklady na mzdy projektového týmu, který bude s touto firmou spolupracovat (včetně nákladů na projektového manažera, který celý projekt bude po stránce dotační administrovat) ve výši zbylých 40%?


60% přímých způsobilých nákladů

Platí pro tuto výzvu, že nákup služeb může přesáhnout 60% přímých způsobilých nákladů s tím, že budou o to sníženy nepřímé náklady?


Software pro personální řízení

Lze v rámci projektu pořídit software např. pro personální řízení „Personální katalog rolí a služeb“ (řádově 300 000 Kč)?


Způsobilé výdaje - software

Patří mezi způsobilé výdaje i nehmotný majetek (př. software) s pořizovací hodnotou vyšší než 60 000 Kč?


Přijatelnost projektu

Je přijatelný projekt, který zahrnuje pouze školení vedoucích pracovníků a personalistů?


Školení zaměstnance na komunikaci s veřejností

Můžeme školit zaměstnance na komunikaci s veřejností?


Mzdy za zaměstnance příjemce dotace

Měla bych na Vás dotaz týkající se mezd za zaměstnance příjemce dotace. Musí mít zaměstnanec, který bude členem projektového týmu, uzavřenu dohodu o provedení činnosti na účast v projektovém týmu nebo se jeho účast vykazuje pouze pracovními výkazy?


Rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě

Ve výzvě není povoleno křížové financování, není povolena realizace IT vzdělávání, ale je povoleno „rozšiřování moderních ICT a eGovernmentu ve veřejné správě“ (3.1 - podporované činnosti oblasti podpory). Tato kombinace není jasná, jaké aktivity lze tedy zahrnout do projektu: - Je možné zakoupit SW, který je potřeba pro zkvalitnění práce v oblasti ŘLZ úřadu (personální informační systém, resp. nějaké jeho moduly, IS pro vzdělávání apod.)? - Je možné vyškolit pro práci s IS pro ŘLZ pracovníky? Je to možné provést pro již existující IS nebo jen pro zakoupené / vytvořené IS v rámci projektu?


Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě

V textu výzvy je v bodě 3.1 u podporovaných činností oblasti podpory uvedena mj. „podpora výzkumných aktivit v oblasti veřejné zprávy včetně podpory aplikace nástrojů zvyšování kvality a efektivity veřejné správy“. Co se rozumí výzkumnou aktivitou ve veřejné správě a jaké definiční znaky musí splňovat? Spadá do této aktivity třeba výzkum veřejného mínění v obci? Pokud ano, za jakých podmínek?


Informační systém úřadu

Lze do výzvy zahrnout informační systém úřadu (intranet) v rámci ICT pro podporu řízení lidských zdrojů?


Městský portál v rámci eGovernmentu

Lze vytvořit městský portál v rámci eGovernmentu - informace z regionu na jenom místě - katalog, noviny, web, kiosky, kabelovky, městský helpdesk mezi organizacemi a veřejností?


Personální a procesní analýzy

Lze provést personální analýzu, vytvořit kompetenční modely (popis pracovního místa) a procesní analýzu v oblasti řízení lidských zdrojů?


Vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD

Patří mezi podporované činnosti této výzvy i vzdělávání zaměstnankyň úřadu na MD? Zaměstnankyně by byly např. v průběhu MD proškolovány z některých aplikací (Word, Excel, Spisovna…).


Průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců

Je možné v rámci výzvy, aby nám externí firma v průběhu dvou let realizace projektu provedla alespoň dvakrát průzkum spokojenosti občanů a zaměstnanců Městského úřadu?


Vzdělávání řadových zaměstnanců v měkkých dovednostech

Lze v rámci projektu vzdělávat řadové zaměstnance v tzv. měkkých dovednostech? Máme na mysli vzdělávání např. přepážkových zaměstnanců v řešení konfliktních situací, jednání s klienty, apod.? a co obchodní korespondence (normy) nebo legislativa (zákoník práce, apod.)?


Průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu

Patří mezi podporované činnosti průběžné vzdělávání zaměstnanců úřadu (přednostně zaměstnanci finančního odboru a vedoucí odborů - vzdělávání vedoucích zaměstnanců obecná a zvláštní část dle zákona)?


Vzdělávání vedoucích úředníků

Lze do projektu zahrnout vzdělávání vedoucích úředníků v manažerských dovednostech?


Certifikace ECDL

Lze zaplatit mezinárodní certifikaci ECDL?


Kurz MPA

Lze zaplatit kurz MPA (Master of Public Administration)?


Hodnocení přijatých žádostí

Kdy začne hodnocení přijatých žádostí? průběžně nebo až ke 30.3.2010?


Doba realizace

Ve výzvě není nikde uvedeno, do kdy musí být projekt zrealizován. Existuje nějaký termín, do kdy musí být projekt ukončen? Je to rok 2015 nebo dříve? Je možné, abychom začátek realizace projektu dali např. až na 30.9.2011 nebo až na 1.1. 2012 a realizovali ho pak do 30.6.2013?


Definice cílových skupin

V Benefitu se u cílových skupin objevují „Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci“, kdežto výzva 57 organizace nepovoluje. Můžete mi to vysvětlit?


Podávání více projektů

Mohou si v jednotlivých bodech výzvy podávat žadatelé více projektů?


Partner projektu - vzdělávací organizace

Mohou mít v rámci této výzvy žadatelé (samosprávné celky či úřady) jako partnera projektu např. vzdělávací organizaci?


Cílové skupiny výzvy

Lze projekt orientovat na širší cílovou skupinu, než se týká žadatele (např. správa komunikací, městská policie)? Text výzvy totiž uvádí cílové skupiny jako: „územní samosprávné celky a úřady samosprávních celků, jejich orgány a jejich zaměstnanci“


Pražské městské části

Můžou žádat Pražské městské části?


Kraj jako žadatel

Může být kraj žadatelem a jeho obce cílovou skupinou např. v oblasti vzdělávání?


Rozsah plné moci

V jakém rozsahu má být plná moc, která zmocní osobu k zastupování statutárního zástupce projektu?


Výše povoleného financování osobních nákladů

V jaké výši je povolené křížové financování osobních nákladů?


Analýza rizik

Analýza rizik – co všechno se hodnotí?


Audit

Vyžadují podmínky této výzvy realizaci auditu? Jsou náklady na audit uznatelné?


Finanční limit na výdaje projektového řízení

Existuje finanční (procentuální) limit na výdaje spojené s projektovým řízením?


Dokumenty k vydání stanoviska ÚHA

Jaké dokumenty je zapotřebí předložit k vydání stanoviska ÚHA?


Realizace projektu před Rozhodnutím

Lze realizovat projekt dříve, než bude vydáno Rozhodnutí?


Změna zařazení výdajů

Jak postupovat v případě, když v průběhu realizace dojde ke změně zařazení výdajů z investiční na neinvestiční či obráceně?


Lze začít s realizací projektu až v roce 2011?

Lze začít s realizací projektu až v roce 2011?


Nezajištěné financování rozpočtu projektu

Jak postupovat v případě, pokud žadatel doposud nemá zajištěno 100 % financování rozpočtu projektu v příslušné kapitole (gestora / resortu) státního rozpočtu na rok 2010 (tedy tato kapitola mj. neobsahuje ani 85% na předfinancování příspěvku)?


Přímé oslovení dodavatele

Je možné přímé oslovení dodavatele v případě, že předmětem plnění je rozšíření dodávky či služeb tímto dodavatelem již v minulosti realizovaných?


Výše vlastních zdrojů

Jakou výši finančních prostředků musí mít žadatel zajištěnu z vlastních zdrojů pro hladké financování projektu?


Rozdělení částky na spolufinancování projektu

Je nutné rozdělit částku na spolufinancování projektu žadatelem proporčně do všech roků realizace, nebo je možné ponechat 15% spolufinancování např. až na poslední rok čerpání?


Mohu podat více projektů?

Mohu podat více projektů?


Propagace projektu

Od kdy máme začít projekt propagovat?


Výběr dodavatelů

Jak mám postupovat při výběru dodavatelů?


Změna v projektu

Kdy musím oznámit změnu v projektu?


Změna harmonogramu projektu

Potřebuji změnit harmonogram projektu, jak to mám udělat?


Formální nedostatky

Přišla mi výzva k odstranění formálních nedostatků. Jak to mám udělat?


Ústřední orgány státní správy ČR

Co jsou ústřední orgány státní správy České republiky?


Rozdíl mezi žadatelem a příjemcem

Jaký je rozdíl mezi žadatelem a příjemcem?


Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?

Je Příručka pro žadatele a příjemce závazná?


Výklad oprávněnosti výdajů

Kde najdu detailní výklad oprávněnosti výdajů?


Elektronická verze příloh

Musím dodat všechny povinné přílohy v elektronické verzi?


Rozdíl mezi registračním číslem a číslem ISPROFIN

Jaký je rozdíl mezi registračním číslem a číslem ISPROFIN?


Jaký výstup ze vzdělávání bude dostačující?

Jaký výstup ze vzdělávání bude dostačující?


Budou ještě nějaké výzvy pro menší obce?

Budou ještě nějaké výzvy pro menší obce?


Příručka pro žadatele

Kde mohu najít Příručku pro žadatele a příjemce pro výzvu OP LZZ?


Výběr dodavatelů

Jak mám postupovat při výběru dodavatelů?


Změna v projektu

Kdy musím oznámit změnu v projektu?


Změna harmonogramu projektu

Potřebuji změnit harmonogram projektu, jak to mám udělat?


FAQ k výzvě 08


FAQ k výzvě 07


FAQ k výzvě 06


FAQ k výzvě 03


FAQ k výzvě 57


FAQ k výzvě 53


FAQ k výzvě 40


OP LZZ

V této sekci naleznete otázky a odpovědi týkající se Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.


IOP

V této sekci naleznete otázky a odpovědi týkající se Integrovaného operačního programu.


FAQ

V této sekci naleznete otázky a odpovědi týkající se Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Otázky a odpovědi můžete hledat podle konkrétních výzev nebo tematických oblastí, které vás zajímají.


Nová verze FAQ k výzvě č.57 OP LZZ

24.3.2010 došlo k doplnění nových nejčastěji kladených otázek k výzvě č.57 OP LZZ. Zároveň došlo k revizi 4. otázky na straně 1 v sekci Žadatel.


Seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 48 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy OP LZZ  č. 48 Efektivní správní úřad


Seminář pro příjemce v rámci výzev č.40+42 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzev OP LZZ  č. 40 Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností a č. 42 Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy.


Revize otázky č.13 v souboru FAQ_IOP_06_CRR

16.3.2010 byla provedena revize otázky č.13 v souboru FAQ_IOP_06_CRR. Revize je v textu zvýrazněna.


Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev IOP a OP LZZ (nadlimitní VZ)

Hlavním cílem plnění této veřejné zakázky je zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků z IOP a OP LZZ.


Publicita v OP LZZ

footer_logo_OPLZZ.png


Publicita v IOP

footer_logo_IOP.png


RSS


Ochrana osobních údajů


Prohlášení o přístupnosti


Publicita

V této sekci naleznete Manuály určující zásady správného používání log IOP a OP LZZ, loga ve všech formátech a další dokumenty související s publicitou vašich projektů IOP a OP LZZ a prezentací úspěšných projektů.


Seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 IOP

Ministerstvo vnitra, Odbor strukturálních fondů si Vás dovoluje pozvat na seminář pro předkladatele projektů v rámci oblasti intervence 1.1 – Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě Integrovaného operačního programu


Uzavřené výzvy

V této sekci naleznete přehled uzavřených výzev z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Uzavřené výzvy

V této sekci naleznete přehled uzavřených výzev z Integrovaného operačního programu vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.


Slovník pojmů

Slovník pojmů Vám nabízí nejčastěji používané pojmy, které se vyskytují v rámci problematiky strukturálních fondů.