Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele o změně administrace hodnocení kritérií přijatelnosti projektů předkládaných do výzev v oblasti intervence 2.1 a 3.4 Integrovaného operačního programu

Centrum pro regionální rozvoj (CRR) může nově vyzvat žadatele dopisem na doručenku k opravě údajů uvedených v žádosti, které jsou v rozporu s dále uvedenými kritérii přijatelnosti:

  • Projekt odpovídá pokynům nastaveným v příslušné výzvě
  • Projekt respektuje minimální a maximální hranice celkových způsobilých výdajů a povolené období
  • Požadovaná dotace se vztahuje pouze ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory.

Ostatní kritéria přijatelnosti uvedená v příslušných Příručkách pro žadatele a příjemce nelze tímto způsobem doplňovat.

Žadatel v Oznámení o změně nesmí navýšit způsobilé výdaje projektu nad výši dotace, kterou uvedl v předložené žádosti.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra