Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 11 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 11 - Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná ke dni 7. dubna 2011.

V Příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, byly provedeny následující změny a doplnění textu:

I. Vydávání právních aktů

-       Kapitola 7.3, strana 26: Odstranění povinnosti žadatele žádat cestou OSF o vydání Registrace akce

II. Doplnění povinnosti žadatele či příjemce dokládat odborné stanovisko GŘHZS k žádosti o změnu projektu z důvodu zajištění technologické provázanosti jednotlivých projektů složek IZS

- Kapitola 9.1.6, strana 39, doplněna o následující text: „CRR si v případě potřeby vyžádá odborné stanovisko GŘHZS, které je vydáváno za účelem zajištění a posouzení souladu s celkovou architekturou systému. Žadatel/příjemce předkládá žádost o změnu standardním způsobem na příslušnou pobočku CRR.

V případě, že se jedná o nepodstatnou změnu, posuzuje tuto změnu CRR na základě dodaného stanoviska GŘHZS.

V případě, že se jedná o podstatnou změnu, postoupí CRR dokumenty včetně stanoviska GŘHZS k posouzení odboru strukturálních fondů.

OSF v případě potřeby může nechat změnu projektu posoudit výběrové komisi.

Toto ustanovení se týká změn v projektu prováděných jak před vydáním právního aktu, tak v průběhu realizace projektu.“

Změněné dokumenty ke stažení: