Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce v rámci výzvy č. 08 IOP

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro žadatele a příjemce ve výzvě č. 08 - Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích ke změnám provedeným v příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, platná ke dni 11. února 2011.

V Příručce pro žadatele a příjemce, verze 1.1, byly provedeny následující změny a doplnění textu:

I. Projekty generující příjmy

-       doplnění ustanovení pro případy, kdy projekt, který deklaroval, že nebude generovat příjmy, je generovat začne (nový text strana 17 Příručky), v této souvislosti byla odstraněna příloha č. 9 Příručky jako nerelevantní a doplněny Přílohy č. 15 a) a 15b), které slouží pro výpočet příjmů z projektu; dále byly změněny Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace (doplnění povinnosti příjemce oznamovat příjmy z projektu a sankcí v případech, kdy projekt začne generovat příjmy a příjemce tuto skutečnost neoznámí);

II. Doplnění postupů pro projekty vrácené výběrovou komisí k doplnění

-       text doplněn na s. 28

III. Veřejné zakázky

-       odstranění povinnosti žadatele/příjemce předkládat na CRR interní předpisy upravující postup při zadávání veřejných zakázek, má-li je žadatel/příjemce ustaveny.

IV. Doplnění textu k náležitostem dokládání souladu s cíli projektu při etapové/závěrečné monitorovací zprávě

-       doplněn vysvětlující text (doplnění bodu 9.1 Příručky, strana 31-32) ke kontrolám dokumentace předkládané standardně k etapové/závěrečné monitorovací zprávě. 

V. Změny v projektech

-       odstraněn text z podkapitoly 9.1.6 - nepodstatné změny “přesuny mezi rozpočtovými položkami do výše 20% výchozí položky při nepřekročení celkového rozpočtu projektu”,

-       odstraněn text z podkapitoly 9.1.6 - podstatné změny “přesuny mezi rozpočtovými položkami nad 20% výchozí položky při nepřekročení celkového rozpočtu projektu.

Změněné dokumenty ke stažení: