Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro žadatele a příjemce - Revize příruček a formulářů OP LZZ

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že k 15.3.2012 byly uveřejněny revidované verze příruček a formulářů OP LZZ.

V rámci tzv. Desatera OPLZZ došlo k revizi všech příruček kromě D3 Horizontální téma a D4 Manuálu pro publicitu. Přehled vybraných hlavních změn uvádíme v dokumentu ke stažení. Aktualizovány byly rovněž formuláře Zprávy o zahájení realizace projektu, druhá část monitorovací zprávy a přílohy monitorovací zprávy.

Řídící orgán OP LZZ předpokládá, že v polovině roku 2012 vydá novou verzi příručky D9, která zapracuje připravovaná pravidla zadávání zakázek spolufinancovaných z prostředků Evropské unie a výslovně upozorní i na dopady protikorupční novely zákona o veřejných zakázkách platné od 1.4.2012.

Za účelem snížení chybovosti předkládaných monitorovacích zpráv a žádostí o platbu byly rovněž zveřejněny kontrolní listy, které jsou používány pro kontrolu zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu. Doporučujeme všem příjemcům, aby si před odevzdáním zpráv o zahájení realizace projektu, monitorovacích zpráv a zjednodušených žádostí o platbu podle těchto kontrolních listů sami ověřili úplnost a správnost vyplnění předkládaných dokumentů a maximálně tak omezili vznik chyb, pro které není možné monitorovací zprávy a žádosti o platbu schválit.

Pro příjemce grantových projektů, kterým bylo rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno po 31. 12. 2010, jsou závazné vždy aktuální verze příruček. Příjemci grantových projektů s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydaným do 31. 12. 2010 včetně se řídí verzí příručky platnou ke dni podpisu Rozhodnutí.

 

Odbor strukturální fondů

Ministerstvo vnitra

Dokumenty ke stažení: