Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce OP LZZ - krácení nezpůsobilých výdajů u projektů financovaných formou Ex-ante

Odbor strukturálních fondů si vás dovoluje informovat o revidovaném metodickém dopise č. 15 vydaném Řídícím orgánem MPSV, který upravuje postup krácení nezpůsobilých výdajů, u kterých došlo k porušení rozpočtové kázně.

Při kontrole závěrečné monitorovací zprávy poskytovatel dotace porovná výši nezpůsobilých výdajů s rozdílem mezi celkovou poskytnutou dotací (celkové veřejné prostředky podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace) a schválenými celkovými výdaji. Na základě tohoto porovnání mohou vzniknout následující situace:                                                                                                                                                                                                                 

1) Celková výše nezpůsobilých výdajů není větší než rozdíl mezi výší poskytnuté dotace a výší schválených způsobilých výdajů – další krácení poskytnuté dotace nebude třeba.
Příklad:
Podle právního aktu je částka poskytnuté dotace 2.700.000 Kč, celková výše schválených způsobilých výdajů je 2.500.000 Kč, výše nezpůsobilých výdajů je 50.000 Kč. Nezpůsobilé výdaje byly průběžně kráceny v jednotlivých ZjŽOP a není nutné provádět další krácení.
2) Celková výše nezpůsobilých výdajů je větší než rozdíl mezi výší poskytnuté dotace a výší schválených způsobilých výdajů – bude nutné pokrátit celkovou výši schválených způsobilých výdajů.
Příklad:
Podle právního aktu je částka poskytnuté dotace 2.700.000 Kč, celková výše schválených způsobilých výdajů je 2.500.000 Kč, výše nezpůsobilých výdajů je 210.000 Kč. Všechny nezpůsobilé výdaje představují porušení rozpočtové kázně. O částku, která převyšuje rozdíl mezi výší poskytnuté dotace a výši schválených způsobilých výdajů, tj. 10.000 Kč, bude nutné pokrátit výši schválených způsobilých výdajů na 2.490.000 Kč.


Toto opatření se týká nezpůsobilých výdajů uvedených v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ (D5) na str. 39, jež jsou definitivní. Jinou kategorií jsou tzv. dočasně nezpůsobilé výdaje (např. výdaje nespadající do monitorovacího období, výdaje nedostatečně doložené účetními doklady), které mohou být průběžně identifikovány v monitorovacích zprávách a vyjímány ze zjednodušených žádostí o platbu. Tyto výdaje si příjemce opět může nárokovat v následující monitorovací zprávě. Toto opatření se netýká projektů ex-post, u kterých vznikly nezpůsobilé výdaje, ale nedošlo k porušení rozpočtové kázně.

Snižování dotace v důsledku porušení rozpočtové kázně vychází z Metodiky finančních toků pro strukturální fondy vydané Ministerstvem financí a je také zmiňováno v příručce D2 pro příjemce.


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

 

Dokument ke stažení: