Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP - úprava vydávání právních aktů

Z důvodu vydání Operačního manuálu Integrovaného operačního programu (IOP) verze 1.4 Ministerstvem pro místní rozvoj jako Řídicím orgánem IOP a z důvodu sladění vydávání právních aktů napříč Integrovaným operačním programem byla Ministerstvem vnitra jako Zprostředkujícím subjektem IOP s platností od 1. 7. 2013 provedena úprava vydávání právních aktů.

Upozorňujeme příjemce oblasti intervence 1.1 IOP, že odbor strukturálních fondů (OSF) nebude nadále vydávat Dopis ředitele s Podmínkami Dopisu ředitele jako řídicí dokumentaci projektu jiných organizačních složek státu, případně jejich příspěvkových organizací.

Po schválení podstatné změny v projektu vyvolávající nutnost vydání nové řídicí dokumentace OSF zašle s akceptací změny pouze průvodní dopis ředitele s výzvou k vydání nové řídicí dokumentace se vzorem Podmínek příslušného Právního aktu v příloze. Odbor programového financování příjemce poté vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu se zaslanými Podmínkami. Příjemce následně zašle jeden originál vydaného Právní aktu OSF.

Tento postup platí jak pro vydání prvního Právního aktu, tak pro vydávání změnových Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu. Vydané Podmínky jsou pro příjemce stejně závazné jako doposud.

  

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra