Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce IOP - nové povinnosti při kontrole veřejných zakázek

Odbor strukturálních fondů jako Zprostředkující subjekt oblasti intervence 1.1 Integrovaného operačního programu je na základě revize Operačního manuálu IOP verze 1.4 platné ke dni 2. 1. 2013 nově povinen kontrolovat průběh zadávacího/výběrového řízení u veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou od 500.000,- Kč bez DPH před podpisem smlouvy s dodavatelem. Po podpisu smlouvy již pouze ověřuje, že uzavřená smlouva odpovídá průběhu zadávacího/výběrového řízení.

OSF má rovněž povinnost u zakázek s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší 200.000,- Kč bez DPH vyžadovat následující dokumenty:

  • písemné odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky;
  • čestná prohlášení členů výběrové komise;
  • podrobné odůvodnění hodnocení, ze kterého bude jednoznačně vyplývat, že zásady hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynaložených prostředků dle § 2 zákona o finanční kontrole (dále jen zásady 3E) byly dodrženy, pokud ve výběrovém nebo zadávacím řízení nebyla vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (bez ohledu na stanovený způsob hodnocení);
  • podrobné odůvodnění zvoleného způsobu hodnocení z hlediska zásad 3E u veřejných zakázek, kde má dílčí hodnotící kritérium „nabídková cena“ menší váhu než 70 %;
  • odůvodnění postupu zadavatele v případě, kdy ze zadávacího nebo výběrového řízení byl(i) vyloučen(i) uchazeč(i) s nejnižší nabídkovou cenou, ačkoli příslušné předpisy upravující zadávání zakázek zadavateli umožňovaly tohoto uchazeče (tyto uchazeče) vyzvat k doplnění nebo upřesnění nabídky o skutečnosti, které byly předmětem vyloučení;
  • smlouvu s dodavatelem ihned po jejím uzavření;
  • dodatek ke smlouvě ihned po jeho uzavření s přesným odkazem na ustanovení právního předpisu, který umožňuje takový dodatek uzavřít (včetně odůvodnění nezbytnosti uzavírání dodatku).

Tímto žádáme všechny příjemce IOP o včasné zasílání předmětných dokumentů. Předejde se tím zbytečným zdržením v procesu administrace monitorovacích zpráv a žádostí o platbu, stejně tak jako pozdějším korekcím v případě pochybení v rámci zadávání veřejných zakázek.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra