Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Upozornění pro příjemce

Na základě dosavadních zkušeností si Odbor strukturálních fondů (OSF) dovoluje upozornit všechny příjemce, resp. kontaktní osoby uvedené v projektových žádostech, že informace k daným projektům budeme podávat výhradně kontaktním osobám, případně statutárním zástupcům či jimi pověřeným osobám v rámci projektu.

Změna kontaktní osoby je sice změnou nepodstatnou, nicméně je nutné nahlásit ji okamžitě.

Na tuto skutečnost upozorňujeme zejména z toho důvodu, abychom eliminovali chyby, předešli tak neefektivnímu předávání informací mezi OSF a příjemci dotace, a nepřesnostem při výkladu metodických příruček IOP či OP LZZ, které hrozí při komunikaci s jinými subjekty než je příjemce. Zodpovědným subjektem za správnou realizaci projektu je pouze příjemce, nikoli dodavatelská firma v pozici administrátora projektu, případně jiné nasmlouvané subjekty.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra