Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Stanovisko OSF k možnosti veřejného zadavatele požadovat pro prokázání kvalifikace předložení certifikátu systému řízení jakosti (ISO)

V souvislosti s rozhodovací praxí Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a s připravovanou novelou zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách (ZVZ), vydává OSF jako zprostředkující subjekt Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) toto stanovisko týkající se možnosti veřejného zadavatele požadovat pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložení certifikátu systému řízení jakosti (ISO). Z důvodů níže uvedených OSF nadále nedoporučuje zadavatelům, aby v zadávacích řízeních požadovali pro prokázání kvalifikace předložení certifikátu systému řízení (ISO).

Zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách v platném znění, v § 56 odst. 4 umožňuje veřejnému zadavateli požadovat v rámci prokázání technických kvalifikačních předpokladů dodavatele předložení certifikátu systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou. V současné době se jedná zejména o certifikáty systému řízení jakosti založené na normě ISO 9000, které jsou vydávány na základě normy řady ČSN EN ISC 9000.

Kromě § 50 odst. 3 a § 56 ZVZ je zadavatel při stanovování obsahové náplně jednotlivých požadavků na prokázání technických kvalifikačních předpokladů vázán pravidlem, podle něhož nesmí porušit zásady podávané z § 6 ZVZ, mimo jiné i zásadu zákazu diskriminace, přičemž pod pojem „diskriminace“ je třeba zahrnout jak diskriminaci zjevnou, tak všechny formy diskriminace skryté, které aplikací jiného diferenciačního kritéria vedou ke stejnému výsledku (např. Rozhodnutí soudního dvoru ES ve věci 22/80 Boussac Sain-Frère SA v Brigitte Gerstenmeier [1980] ECR 3427, bod9). Požadavky zadavatele nesmějí znamenat libovůli a nesmí být v nepřiměřeném (neproporcionálním) rozsahu ve vztahu k veřejné zakázce.

Úřad na ochranu hospodářské soutěže ve své rozhodovací praxi opakovaně vyslovil názor, podle kterého z ust. § 6 ZVZ vyplývá, že povinnost rovného nediskriminačního zacházení se všemi uchazeči o veřejnou zakázku je jedním ze základních principů, které musí zadavatel v procesu zadávání veřejných zakázek aplikovat. Princip rovného přístupu k uchazečům, který zákonodárce zakotvil v ustanovení § 6 zákona, je obligatorním principem při realizaci výběrových řízení a je na něj kladen důraz i v rozhodovací praxi Evropského soudního dvora, který se otázkou zákazu diskriminace v jakýchkoliv formách a na jakékoli úrovni také několikrát zabýval.

Ve svých aktuálních rozhodnutích se ÚOHS přiklání z názoru, že požadavek na předložení certifikátu systému řízení jakosti pro prokázání technických kvalifikačních předpokladů může být považován za diskriminační (ÚOHS-S8/2011/VZ-4378/2011/540/MKr). Stanovení kvalifikačních kritérií nemůže vést podle úřadu k bezdůvodnému omezení možnosti zájemců účastnit se zadávacího řízení či jakémukoliv zvýhodnění některého ze zájemců. Účelem kvalifikace je zabezpečit účast všech potenciálních dodavatelů, kteří jsou způsobilí předmětnou veřejnou zakázku plnit.

Návrh novely zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, která byla odsouhlasena Vládou ČR, možnost požadovat pro prokázání kvalifikace certifikát systému řízení jakosti (ISO) ze zákona zcela vypouští. Důvodem pro tuto změnu je ta skutečnost, že ISO v dnešní době představuje standardní certifikát, který navíc nemusí zajistit řádné plnění veřejné zakázky. V praxi dle důvodové zprávy k novele zákona ze strany zadavatelů dochází k nadbytečnému zneužívání těchto požadavků a k omezování hospodářské soutěže.

Na základě shora uvedeného doporučuje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, aby zadavatelé nadále v zadávacích řízeních nepožadovali pro prokázání kvalifikace předložení certifikátu systému řízení (ISO). Tímto opatřením bude zamezeno jakýmkoli pochybnostem o možném diskriminačním zúžení okruhu potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku a také dojde k výraznému snížení rizika, že při následné kontrole plnění podmínek pravidel pro zadávání veřejných zakázek ze strany příslušných institucí EU dojde k zjištění pochybení, resp. uložení sankcí v podobě neuznatelných výdajů.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: