Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Stanovení odměn v projektech financovaných z OP LZZ

Řídící orgán OP LZZ vydal metodický dopis, jehož cílem je nastavení jednotného postupu pro poskytnutí odměn členům realizačního týmu v grantových a individuálních projektech financovaných z ESF a posuzovaní způsobilosti těchto odměn ze strany poskytovatelů dotace.

Možnost poskytnout členům realizačního týmu odměnu za splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu vychází z § 134 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. a je dále řešena v příloze D5 Operačního manuálu pro OP LZZ v Metodice způsobilých výdajů OP LZZ (dále jen D5).

Finanční prostředky na odměny členům realizačního týmu se rozpočtují ve výdajích na realizaci projektu, a to v kapitole 1 Osobní výdaje rozpočtu, na položce 1.04 Jiné osobní náklady. Pokud nejsou finanční prostředky na odměny součástí schváleného rozpočtu projektu, lze dodatečně tuto položku v rozpočtu projektu vytvořit a převést na ni potřebné finanční prostředky z jiných položek rozpočtu projektu v rámci nepodstatné změny (event. podstatné změny v případě přesunu prostředků mezi kapitolami rozpočtu vyšší než 15 % objemu původního rozpočtu kapitoly, z níž jsou finanční prostředky přesouvány)1.

Principy stanovení mimořádných odměn

Přiznání odměn členům realizačního týmu musí být náležitě zdůvodněno a toto zdůvodnění by mělo korespondovat s pokrokem v realizaci projektu. Způsobilost odměny bude ze strany poskytovatele posuzována při kontrole monitorovacích zpráv, a to především v souladu s plněním realizace klíčových aktivit a dodržováním administrativních lhůt apod.

Maximální částka pro poskytnutí jednorázové odměny není stanovena. Součet poskytnutých odměn člena realizačního týmu v daném kalendářním roce však nesmí překročit 20 % jeho ročního platu, přičemž je nutné zohlednit délku a výši úvazku.

Posuzování způsobilosti poskytnutých odměn

Zdůvodnění poskytnutých odměn člena realizačního týmu včetně metodiky výpočtu její výše předloží příjemce v nejbližší Monitorovací zprávě. Odměnu nelze poskytnout členům realizačního týmu, kteří se podíleli na vzniku nedostatků při realizaci projektu, a tyto nedostatky nebyly příjemcem řádně zdůvodněny a toto zdůvodnění nebylo akceptováno ze strany poskytovatele dotace.

V případě nejasností konzultujte stanovení odměn s projektovým manažerem. Kontakt na projektové manažery naleznete zde.


Odbor strukturální fondů

Ministerstvo vnitra ČR

1 Příjemci z řad OSS a jimi zřízených a řízených organizací provádějí změny rozpočtu v souladu s pravidly a principy vyplývajícími ze zákona č. 218/2000 Sb.