Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Postup při navyšování hodnot monitorovacích indikátorů (MI) v projektech výzvy č. 40 OP LZZ

Vzhledem k tomu, že cílové hodnoty MI jsou v současné době u mnohých příjemců překračovány a dle metodické příručky D8 – Metodiky monitorovacích indikátorů OP LZZ (verze 1.3 a verze 1.4) je „ při výpočtu dosažených hodnot ukazatelů navýšení u jednotlivých indikátorů započítáno maximálně ve výši 120% původně plánované hodnoty.“, je níže uveden postup pro navyšování hodnot MI nad plánovanou cílovou hodnotu tak, aby byly výdaje v projektu uznány za způsobilé.

Změna cílové hodnoty MI je vždy změnou projektu a je nutno o ní informovat poskytovatele podpory, který změnu schvaluje. Dle verzí příručky D2 - Příručky pro příjemce se jedná buď o změnu podstatnou, nebo nepodstatnou:

Verze 1.3 platná pro právní akty vydané v období 15.10.2009 – 31.5.2010 = PODSTATNÁ ZMĚNA

Verze 1.4 platná pro právní akty nebo pro dodatky se změnou verzí příruček vydaných v období 31.5.2010 – 1.1.2011 = NEPODSTATNÁ ZMĚNA

Verze 1.5 platná pro právní akty nebo pro dodatky se změnou verzí příruček vydaných v období po 1.1.2011 = NEPODSTATNÁ ZMĚNA

Podstatná změna projektu

Podstatné změny projektu, které mají dopad na plnění povinností vyplývajících z právního aktu o poskytnutí podpory, je možné realizovat pouze po příslušné úpravě právního aktu o poskytnutí podpory. Žádost o změnu včetně jejího zdůvodnění, proč k navrhovaným změnám dochází, připraví příjemce podpory ve formuláři, který je ke stažení na webových stránkách http://www.esfcr.cz/file/7588/ , a zašle ji v listinné i elektronické podobě na adresu poskytovatele podpory. Na přijetí změny není právní nárok.

Nepodstatná změna projektu

Příjemce podpory je oprávněn projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele podpory pouze za předpokladu, že se taková změna nedotkne povinností plynoucích z právního aktu o poskytnutí podpory (zejména, že změna negativně neovlivní dosažení cílů projektu či naplňování schválených kvantifikovaných monitorovacích indikátorů výstupů a výsledků).

Příjemce je nicméně i v případě těchto tzv.nepodstatných změn projektu povinen o takové změně poskytovatele podpory písemně informovat v nejbližší monitorovací zprávě. Součástí této informace musí být uvedení data platnosti změny, zdůvodnění, proč ke změně došlo a případně další požadované dokumentace (viz. níže).

Navýšením MI nevzniká nárok na zvýšení celkové částky rozpočtu (!). Peníze byly ušetřeny a za ně byly proškoleny další osoby, propláceni lektoři atd.

Podklady k podstatné i nepodstatné změně

K žádosti o změnu nebo k oznámení o změně (v monitorovací zprávě) příjemce dokládá následující dokumenty, zdůvodňující tuto změnu.

  • Upravený plán vzdělávání  - relevantní pro jeho úpravu je otevření nových kurzů zveřejněných na webových stránkách IVS Praha http://www.institutpraha.cz/egon/kurzyegoncentra, nebo zařazení kurzů inovovaných, pokud se k nim příjemce zavázal, příjemce pak dokládá podklady k inovovaným kurzům viz. Informace pro příjemce výzvy č. 40, bod. 6 Inovovaný produkt (http://www.osf-mvcr.cz/vyzvy/4-1-vzdelavani-v-egon-centrech).
  • Zdůvodnění čerpání osobních nákladů realizačního týmu  - doložit ke každé pozici realizačního týmu zvlášť, jaká bude ještě plánovaná výše osobních nákladů (na základě upraveného plánu vzdělávání).
  • Zdůvodnění finanční rezervy v osobních nákladech – zároveň je třeba zdůvodnit, proč vznikly finanční rezervy v rozpočtu na proškolení dalšího počtu osob; teoreticky by měly být náklady již vyčerpány.

Bez těchto podkladů a zdůvodnění nebude možné změnu projektu schválit a indikátory navýšit.


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Hlavní kontaktní osoba výzvy: Mgr. Zuzana Janková, projektový manažer, kontaktní údaje: http://www.osf-mvcr.cz/folder/70/ .

Dokument ke stažení: