Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Opatření pro projekty OP LZZ realizované organizacemi státní správy

Vážení příjemci, Odbor strukturálních fondů MV ČR, který je zprostředkujícím subjektem (ZS) pro prioritní osu 4.1 OP LZZ, identifikoval v průběhu administrativních kontrol projektů velmi vážná pochybení ze strany příjemců z řad organizačních složek státu. Na základě těchto zjištění, která zásadním způsobem ohrožují čerpání v této prioritní ose a tedy naplnění pravidla N+3, jsme nuceni přistoupit ke krizovým opatřením.

Cílem těchto opatření je zajistit, aby příjemci realizovali své projekty v souladu s právním aktem, tzn., aby své projekty realizovali řádně dle schváleného harmonogramu plnění klíčových aktivit projektu a předcházeli tak riziku nenaplnění cílů projektů. Řádné plnění je současným zpožděním ohroženo.

Jako závažná pochybení ze strany příjemců identifikoval OSF tato:

 • Nedodržování schváleného harmonogramu klíčových aktivit.
 • Nedodržování finančního plánu, který byl příjemcem vytvořen při přípravě právního aktu (Podmínek použití prostředků), tj. nepředkládání žádostí o platbu ve výši, kterou si sám příjemce určil.
 • Vykazování pouze nákladů na mzdy členů realizačního týmu (v žádostech o platbu), které nemá vůbec žádnou oporu v reálném chodu projektu a v jeho dílčích výstupech.

U projektů, u kterých identifikujeme výše zmíněné problémy, přijmeme následující opatření:

 • Bude provedena analýza rizikovosti. V případě zjištění vysoké míry rizikovosti u projektů budou následovat kroky uvedené v dalších bodech.
 • Bude okamžitě zahájena veřejnoprávní kontrolu na místě (viz kapitola 16 / Příručka pro příjemce D2) s cílem přesně zjistit aktuální přesný stav realizace projektu.
 • V případě potvrzení problémů bude podáno hlášení podezření na nesrovnalost, kterou nelze finančně vyčíslit. Pokud bude tato nesrovnalost řídícím orgánem potvrzena, dojde k odebrání celé dosud vyčerpané částky poskytnutých (resp. refundovaných) prostředků.
 • Současně budou probíhat bilaterální schůzky mezi příjemcem (odpovědnými členy realizačního týmu, jejich nadřízenými a pověřenými statutárními zástupci projektu) a poskytovatelem podpory (tedy Odborem strukturálních fondů MV ČR) s cílem vydefinovat příčiny problémů a navrhnout nápravná opatření pro jejich eliminaci.
 • Pokud nedojde ve stanoveném termínu k nápravě, ZS pozastaví podporu z OP LZZ (tzn. pozastaví realizaci projektu).
 • V nejvážnějších případech bude OSF iniciovat řízení o odnětí podpory (viz kapitola 3.4 / Příručka pro příjemce D2) z důvodu zjištění, že nemůže být splněn řádně nebo včas účel, na který byly finanční prostředky poskytnuty.
 • U projektů, kde dochází ke skluzu, budou kráceny náklady na mzdy z důvodu neefektivního a nehospodárného využití těchto prostředků a nesouladu intenzity zapojení realizačního týmu do projektu se stavem věcného plnění projektu. Vyplacené odměny nebudou akceptovány v plné výši.
 • V žádném případě nebude poskytovatel podpory kladně vyřizovat žádosti o posunutí realizace projektu.

Uvolněné finanční prostředky z ukončených rizikových projektů budou použity na realizaci projektů, jejichž příjemci budou dodržovat podmínky a povinnosti plynoucí z podepsaného právního aktu a budou mít zájem projekty realizovat.

                                                                                         

Ing. Pavel Kryštof

ředitel Odboru strukturálních fondů

Dokument ke stažení: