Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Metodický dopis upravující postupy v příručce D9 OP LZZ

S účinností od 1. 1. 2012 vydal Řídící orgán OP LZZ metodický dopis upravující postupy stanovené v Metodickém pokynu pro zadávání zakázek (D9).

Předmětem metodického dopisu jsou tyto úpravy:

1) Zákaz používání smluvních pokut jako hodnotícího kritéria při výběru dodavatele

U zakázek zadávaných mimo postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách, tj. zakázek zadávaných podle kap. 2 Metodického pokynu, jsou v současné době smluvní pokuty  jedním z možných hodnotících kritérií, jež Metodický pokyn  výslovně uvádí. Do doby revize Metodického pokynu, kterou bude do kapitoly 2 vložen výslovný zákaz používat smluvní pokuty pro hodnocení nabídek, nebudou zadavatelé v souladu se zákazem podle prvního odstavce bodu 2 tohoto metodického dopisu využívat smluvní pokuty jako hodnotící kritérium.

U zakázek zadávaných postupy stanovenými zákonem o veřejných zakázkách (zakázky uvedené v kap. 3 Metodického pokynu), pro které nejsou v Metodickém pokynu uvedena možná hodnotící kritéria, platí rovněž výše uvedený zákaz. V nové revizi Metodického pokynu bude do kap. 3 vložen výslovný zákaz používat smluvní pokuty pro hodnocení zakázek.

2) Zákaz používání losování pro omezení počtu zájemců v užším řízení podle zákona o veřejných zakázkách

Zadavatelé zakázek v projektech OP LZZ nesmí nadále používat pro účely omezení počtu zájemců v užším řízení losování. Tento zákaz se týká pouze zakázek zadávaných postupy podle zákona o veřejných zakázkách, neboť pravidla stanovená v kap. 2.3.2, 2.3.3 a 2.3.4 ve spojení se závaznými postupy podle kap. 2.5 Metodického pokynu pro zakázky zadávané mimo postupy stanové zákonem o veřejných zakázkách neumožňují jakýmkoli způsobem omezovat počet zájemců o zakázku.

Příručka D9 ke stažení