Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného operačního programu

Výklad k příručkám pro žadatele a příjemce ve vztahu ke způsobilosti výdajů - záruky

V Příručkách pro žadatele a příjemce je ve výčtu nezpůsobilých výdajů uvedeno následující:

  • výdaje na záruky, pojištění, úroky, bankovní poplatky, kursové ztráty, celní a správní poplatky.

Uvedená informace o zárukách se vztahuje na záruky bankovní. V případě, že příjemce uplatní výdaj na záruku na jakost dodaného plnění, jedná se o výdaj způsobilý, pokud jsou splněny všechny ostatní podmínky způsobilosti uvedené v Příručce pro žadatele a příjemce, jako je soulad se zákonem o veřejných zakázkách, přímá souvislost výdaje s projektem, jeho efektivnost apod. Aby mohly být výdaje na záruku způsobilé, je ve smlouvě s dodavatelem nutné jejich vyčíslení.

Výdaje vztahující se k záruce jsou způsobilé pouze v období realizace projektu. Část výdajů spadající do období udržitelnosti je nezpůsobilá.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu ze strany zadavatele/ příjemce tak, jak musí být uvedeno v příslušné smlouvě s dodavatelem. Způsobilost výdaje končí datem skutečného ukončení realizace projektu.

Dokument ke stažení: