Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro žadatele a příjemce – administrace změn v projektech ve vztahu k výběrovým řízením

Vzhledem k množícím se požadavkům žadatelů/příjemců na změny projektů spočívající v doplňování nových výběrových řízení nebo navyšování finančních objemů stávajících výběrových řízení, informuje odbor strukturálních fondů (OSF)  žadatele a příjemce o postupu, který je při administraci takových požadavků závazný.

1. Doplňování nových aktivit a s tím souvisejících výběrových řízení do projektů předkládaných do výzev vyhlašovaných OSF , nad rámec seznamu výběrových řízení v projektu uvedených, není v rámci schvalování změn projektů povolováno. Výjimkou jsou případy zvláštního zřetele hodné, kdy např.:

  • Aktivita je popsána v projektu a/nebo zahrnuta v rozpočtu projektu, ale není uvedeno související konkrétní výběrové řízení;
  • Dojde ke vzniku výjimečných situací typu force majeure nebo ke vzniku jiných objektivně nepředvídatelných skutečností.

2. Změna předpokládaných hodnot plánovaných výběrových řízení a změna nasmlouvaných cen u již ukončených veřejných zakázek u projektů předkládaných do výzev vyhlašovaných OSF, není v rámci schvalování změn projektů povolována. Výjimkou jsou případy zvláštního zřetele hodné, kdy např.:

  • K navýšení hodnoty/ceny dojde z důvodu změny DPH z 19% na 20%
  • K navýšení hodnoty/ceny dojde z důvodu změny obecně závazných předpisů
  • K navýšení hodnoty/ceny dojde z důvodu vzniku výjimečných situací typu force majeure nebo z důvodu jiných objektivně nepředvídatelných skutečností.

Požadavky žadatele/příjemce na změnu v projektu jsou posuzovány individuálně, na základě řádného zdůvodnění a to vždy s ohledem na výše uvedené.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra ČR