Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce finanční podpory výzvy č. 69 OP LZZ

Odbor strukturálních fondů zveřejňuje informace pro příjemce ve výzvě č. 69 OP LZZ týkající se žádostí o akreditace vzdělávacích institucí a vzdělávacích programů pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Žádosti o akreditace vzdělávací instituce a vzdělávacího programu pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, jsou přijímány na předdefinovaných formulářích –  http://www.mvcr.cz/verejna-sprava.aspx  odkaz Vzdělávání a akreditace – Odborem veřejné správy Ministerstva vnitra ČR.

Žádosti jsou postoupeny Institutu veřejné správy Praha, který plní funkci organizačně administrativního centra pro akreditace. Institut prověří úplnost žádostí, případně zajistí jejich doplnění. Pokud jsou věcně a formálně způsobilé, předloží je Akreditační komisi jako poradnímu orgánu Ministerstva vnitra ČR, za účelem posouzení splnění podmínek pro vydání akreditace. Akreditační komise přijme k jednotlivým žádostem stanoviska, která mají doporučující charakter a nejsou pro ministerstvo vnitra právně závazná. Projednání žádostí před nezávislou odbornou komisí má však význam pouze pro zajištění objektivnosti a transparentnosti posuzování žádostí nezávislými odborníky. MV ČR musí akreditovat v souladu se správními lhůtami, a to platí i při neposouzení žádosti ze strany akreditační komise, která je pouze poradním organem MV. 

Kompletní žádosti o udělení akreditace spolu se stanoviskem Akreditační komise předává Institut k rozhodnutí Ministerstvu vnitra ČR, respektive řediteli Odboru veřejné správy.

Hmotně právní úpravu udělení akreditace upravuje zákon o úřednících územních samosprávných celků, po stránce procesní se v řízení o udělení akreditace postupuje podle zákona 500/2004 Sb., správní řád, a vyřizuje se do 30 dnů.

Akreditace vzdělávací instituce nebo vzdělávacího programu pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků se uděluje na dobu 3 let. Před uplynutím lhůty může držitel požádat o obnovení akreditace. Akreditace se obnovuje ve stejném režimu jako její udělení a tudíž se postupuje obdobně.    Žádosti o obnovení se předkládají na předdefinovaných formulářích – http://www.mvcr.cz/verejna-sprava.aspx odkaz Vzdělávání a akreditace - Odboru veřejné správy Ministerstva vnitra ČR před uplynutím platnosti akreditace a to v dostatečném předstihu. Doporučená doba pro předložení je 60 dnů před uplynutím platnosti stávající akreditace.

V případě pozdního podání žádosti o obnovení akreditace musí její držitel žádat o nové udělení akreditace.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: