Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce ve výzvě č. 40 OPLZZ k provozu LMS ELEV

Vzhledem ke končícímu projektu Ministerstva vnitra „Vzdělávání úředníků a zaměstnanců veřejné správy, metodiků a školitelů a politiků v oblasti zavádění eGovernmentu do veřejné správy“ uskutečnil dodavatel e-learningového systému - Institut veřejné správy (IVS) - „Závěrečné setkání s manažery vzdělávání eGon center“. Na tomto setkání informoval IVS zástupce krajů a obcí o dalším postupu zajištění podpory projektů vzdělávání v e-Governmentu. Následně proběhla schůzka také s poskytovatelem dotace - Odborem strukturálních fondů.

Institut veřejné správy od 1.3 2012 garantuje funkčnost systému ELEV ve statické formě, tzn. bez aktualizací stávajících kurzů a bez přidávání nových kurzů, a poskytnutí materiálů v PDF formě tak, aby je obce a kraje mohly používat a pracovat s nimi dle své aktuální potřeby. IVS Odbor strukturálních fondů ujistil, že bude nadále dohlížet nad fungováním systému a v případě jakýchkoliv technických problémů zjedná nápravu. Dle vyjádření zástupců IVS byly všechny úřady zapojené do projektů výzvy č. 40 informovány o tomto postupu již dopisem ředitelky IVS z 15. února 2012.

Protože z finančních důvodů není možné dále pokračovat v projektu 38.00001, považuje Odbor strukturálních fondů toto řešení za nejlepší z možných.

Příjemcům, kteří již naplnili, eventuelně překročili, cílové hodnoty monitorovacích indikátorů a splnili tak cíle projektu, doporučujeme zvážit dřívější ukončení projektů.

Ostatní příjemci budou mít nadále možnost používat kurzy a dosáhnout indikátorů, ke kterým se zavázali. V případě nejasností či rizika nenaplnění indikátorů doporučujeme, aby se příjemce obrátil na příslušného PM a konzultoval nejlepší další postup.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: