Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce v rámci výzvy č. 69 OP LZZ

týkající se výběrových řízení na vzdělávací kurzy, akreditace

V souvislosti s podmínkou platné akreditace vzdělávacích kurzů u MVČR, uvedenou ve výzvě č. 69 k předkládání Grantových projektů v rámci OP LZZ, se zadavateli doporučuje požadovat po uchazeči předložení akreditace již v rámci předložení nabídky. Pokud uchazeč nemá v době vyhlášení VŘ na poptávané kurzy akreditaci, doporučuje se zadavateli umožnit uchazeči předložení čestného prohlášení o tom, že učiní veškerá opatření a zajistí potřebnou součinnost pro získání akreditace nejpozději do data zahájení kurzu.

Toto doporučení platí i v případech, kdy má uchazeč na poptávané vzdělávací kurzy akreditaci platnou, ale časová dotace daného akreditovaného kurzu nesplňuje požadavky zadavatele vyplývající ze schválené projektové žádosti.

 "Příjemcům doporučujeme, aby si ve smlouvě s vítězným uchazečem (dodavatelem) výslovně vyhradili právo od smlouvy (respektive od její části týkající se konkrétního kurzu, na který uchazeč nezíská akreditaci) odstoupit v případě, že dodavatel nezíská potřebnou akreditaci do okamžiku zahájení předmětného kurzu." 

Vzor čestného prohlášení:

Odbor strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra