Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Informace pro příjemce IOP - Postup při využití úspor vzniklých v projektu

Úsporou v projektu se myslí rozdíl mezi předpokládanou hodnotou veřejné zakázky a skutečně vysoutěženou cenou. Dojde-li v projektu k úsporám, příjemce může požádat o jejich využití prostřednictvím Oznámení o změně v projektu. V něm musí příjemce vysvětlit nutnost provedení této změny.

Úspory lze využít na výběrová řízení, pokud se jedná o dosud neuskutečněná výběrová řízení nebo na výběrové řízení před proplacením plnění, kdy vysoutěžená částka je vyšší než předem odhadnutá cena zakázky.

Úspory nelze použít na navýšení těchto nákladů:

  • Osobní náklady
  • Publicita
  • Poradenské služby
  • Nové aktivity projektu, které nebyly v žádosti plánovány
  • Rozšíření stávajících aktivit

Poznámka:
Za úsporu se nepovažuje zrušené výběrové řízení na služby. V takovém případě lze prostředky určené na výběrové řízení použít na rozšíření projektového týmu v rámci osobních nákladů, pokud budou použity v souladu s metodikou způsobilých výdajů. Potřeba navýšení osobních nákladů musí být řádně odůvodněna. Zrušení výběrového řízení je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Platnost pokynu: od 14.2.2012.

Informace bude uvedena také v revizích Příruček pro žadatele a příjemce u jednotlivých výzev.


Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: