Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Důležité upozornění pro příjemce IOP k realizaci výběrových řízení

Odbor strukturálních fondů upozorňuje všechny příjemce Integrovaného operačního programu  (IOP), že jsou na základě Závazného stanoviska Řídícího orgánu IOP č. 2, ze dne 15. června 2012, povinni dodržovat níže uvedené povinnosti při realizaci výběrových řízení dle Závazných postupů, a to s účinností ode dne zveřejnění tohoto upozornění.

  1. Při zadávání zakázky s předpokládanou hodnotou rovnou nebo vyšší než 500 000,- Kč bez DPH mají zadavatelé povinnost informovat poskytovatele dotace (OSF) o výběru nejvhodnější nabídky a poskytnout poskytovateli dotace potřebnou součinnost k provedení kontroly správnosti postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, a to ještě před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.
  1. V rámci procesu poskytování dodatečných informací v průběhu lhůty pro podání nabídek jsou zadavatelé povinni v případě změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodloužit lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek. Pochybnosti, zda došlo k takové změně podmínek, která by mohla rozšířit okruh možných dodavatelů, doporučujeme příjemcům vždy konzultovat s poskytovatelem dotace.
  1. Zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel s vybraným uchazečem. Za podstatnou změnu se považuje změna, která by
  • rozšířila předmět původní zakázky;
  • za použití v původním výběrovém řízení umožnila účast jiných dodavatelů; 
  • měnila ekonomickou rovnováhu smlouvy ve prospěch vybraného uchazeče.

OSF upozorňuje příjemce, že tato povinnost se týká i smluv vzešlých z výběrových řízení která nejsou zadávána v režimu zákona (veřejné zakázky malého rozsahu).

  1. V případě veřejných zakázek na stavební práce musí zadávací dokumentace obsahovat podmínku, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním spojená.Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Dokument ke stažení: