Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Dalších deset strategických projektů Smart Administration má šanci získat z IOP téměř 600 milionů

V rámci výzvy 16 Strategické projekty Smart Administration Integrovaného operačního programu, kterou letos v květnu vyhlásilo Ministerstvo vnitra České republiky, splnilo podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí deset projektů ústředních orgánů státní správy a postoupilo do hodnotícího procesu.

Postupujících deset projektů je zaměřeno na elektronizaci služeb veřejné správy, a to zejména cestou elektronizace procesních postupů u jednotlivých agend spravovaných ministerstvy. Podmínky formálních náležitostí a přijatelnosti splnil například projekt Ministerstva zemědělství, jehož cílem je realizace nového registru územně vázaných vodohospodářských dat. Podporu evropských peněz mají šanci získat také dva projekty Ministerstva pro místní rozvoj, a to projekt na zavedení digitalizace procesů souvisejících se stavebním a územním řízením a projekt na vytvoření portálu pro zadávání veřejných zakázek. Postupuje také projekt Multiagendový informační systém Ministerstva vnitra a ve věcném hodnocení jsou i čtyři projekty Ministerstva spravedlnosti, zaměřené na elektronické soudní řízení. Postupující „desítku“ uzavírá projekt Ministerstva dopravy, který si klade za cíl zefektivnit výkon agend inspekce a dozoru v oblasti dopravy a projekt Geoportálu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Na výzvu 16 Strategické projekty Smart Administration je vyčleněno celkem 590 milionů korun, přičemž se počítá s 85% příspěvkem z Evropského fondu regionálního rozvoje, zbytek dofinancuje státní rozpočet ČR.

Ministerstvo vnitra (MV) má v letech 2007–2013 v rámci Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) k dispozici necelých 13 milionů korun, z nichž prioritně spolufinancuje projekty naplňující strategii Smart Administration. V oblasti intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě IOP vyhlásilo MV již celkem 6 výzev k předkládání projektových žádostí. Dalších 24 výzev vyhlásilo v oblasti podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy OP LZZ. V rámci výzev vyhlašovaných MV bylo již podpořeno více než 600 projektů úřadů veřejné správy.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: