Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Certifikace projektů OP LZZ: 833 milionů korun, IOP: 1 133 milionů korun

Ministerstvo vnitra ČR jako Zprostředkující subjekt pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) předložilo v rámci certifikace za rok 2014 k proplacení přibližně 833 milionů korun. Pro oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu  (IOP) se v rámci certifikace jednalo dokonce o částku 1 133 milionů korun.

K hlavním prioritám Ministerstva vnitra jako Zprostředkujícího subjektu (ZS MV) v roce 2014 patří maximální snaha čerpat přidělenou alokaci a uspět v certifikaci uskutečněných výdajů. ZS MV předložil v rámci certifikace uskutečněných výdajů projektů OP LZZ za rok 2014 k proplacení celkem 833 473 957,76 Kč a v projektech IOP 1 132 988 108, 14 Kč. Tyto částky tvoří 85 % finančních prostředků z Evropského sociálního fondu (za OP LZZ 708 452 864,10 Kč) a z Evropského fondu pro regionální rozvoj (za IOP 963 028 592, 12 Kč), zbytek připadá na státní rozpočet. Očekávaným výsledkem letošní certifikace bude zpracování Žádosti o platbu Platebního a certifikačního orgánu Ministerstva financí, která bude předložena Evropské komisi. Schválení finančních prostředků se očekává ze strany Evropské komise v průběhu několika nejbližších měsíců.

„Vysoký objem certifikovaných prostředků v roce 2014 je výsledkem dlouhodobého snažení zaměstnanců oddělení realizace OP LZZ. Na základě klientského přístupu se podařilo od příjemců získat velké množství žádostí o platbu. Dále byly využívány postupy jako přenastavování a zkracování monitorovacích období a předkontroly, které celkově zrychlily administrativní proces na obou stranách. Posledním neopominutelným faktorem, který měl vliv na takto pozitivní výsledek, je dobře sehraný tým pracovníků na Odboru strukturálních fondů (OSF),“ řekla vedoucí oddělení realizace OP LZZ za ZS MV Ing. Věra Galuszková.

„Díky zodpovědné práci s příjemci a vynaložení maximálního úsilí jsme zvládli do letošní mimořádné prosincové certifikace předložit veškeré administrované žádosti o platbu, včetně těch, které příjemci předložili na OSF v říjnu a listopadu,“ doplnil vedoucí oddělení realizace IOP Ing. Karel Manoch, MPA.

Ministerstvo vnitra vykonává funkci Zprostředkujícího subjektu (ZS MV) pro oblast podpory 4.1 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a pro oblast intervence 1.1 Integrovaného operačního programu (IOP) v rámci programového období 2007–2013. Na projekty realizované úřady veřejné správy má v tomto období ministerstvo vyčleněno zhruba 12,5 miliard korun.

Certifikace uskutečněných výdajů

Cílem certifikace uskutečněných výdajů je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty. Provádí ji Ministerstvo financí (Platební a certifikační orgán) zpravidla třikrát ročně. Výsledkem certifikace je zpracování Žádosti o platbu Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi spolu s certifikátem podepsaným oprávněnou osobou. Za každý program se provádí zvláštní certifikace. Pokud je program financován z více strukturálních fondů, vypracuje se pro každý z těchto fondů zvláštní certifikát a Žádost o platbu.

Platební a certifikační orgán

Platební a certifikační orgán je ústřední orgán státní správy zodpovědný za celkové finanční řízení prostředků poskytnutých ČR z rozpočtu EU. Pro implementaci pomoci ze strukturálních fondů je v České republice na základě usnesení vlády č. 198 ze dne 22. února 2006 ustaven jediný Platební a certifikační orgán, a to Ministerstvo financí.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: