Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

6. díl: Ukončení projektu a závěrečné vyhodnocení

V posledním díle seriálu o evropských dotacích z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost se zaměříme na povinnosti příjemce dotace v tzv. období udržitelnosti projektu, možnost předčasného ukončení projektu nebo podání odvolání. Zjistí-li poskytovatel dotace, že příjemce dotace porušil některé předpisy EU či ČR, může v lepším případě požadovat vrácení části dotace.

MV_manual_graf6_cisla_new.jpgMV_manual_graf6_cisla_new.jpgZávěrečná platba

Příjemce evropské dotace z Integrovaného operačního programu (IOP) musí předložit do 20 pracovních dnů  po ukončení realizace projektu závěrečnou monitorovací zprávu, která obsahuje celkové shrnutí a vyúčtování projektu, naplnění cílů a monitorovacích indikátorů (ukazatelů) projektu. Součástí je také závěrečná žádost o platbu a další související dokumentace. Závěrečnou monitorovací zprávu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je potřeba předložit nejpozději do dvou měsíců po skončení projektu.

Projekt pokračuje dále

Po proplacení poslední části nebo celé finanční podpory na účet příjemce dotace probíhá tzv. období udržitelnosti projektu. Realizace projektu je sice oficiálně ukončena, ale sledování (monitorování) projektu ze strany Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR (OSF) i nadále pokračuje. Případné významné odchylky od původního záměru mohou být sankcionovány vrácením části dotace.

Naplňování cílů a udržitelnost projektu

Každý projekt musí být po dokončení jeho realizace dlouhodobě udržitelný. Příjemce je proto povinen plnit a dodržovat veškeré podmínky vyplývající ze smlouvy a žádosti o finanční podporu, a to minimálně po dobu 5 let po ukončení realizace projektu. Kupříkladu u projektů IOP je povinností příjemce předložit každoročně hlášení o udržitelnosti projektu, v OP LZZ jde zejména o udržení podpory vytvořených pracovních míst a případně investic financovaných v rámci křížového financování. Bližší informace naleznete v příručce pro žadatele a příjemce (u projektů OP LZZ dle podmínek stanovených v právním aktu, u IOP dle příruček příslušné výzvy). Nedosáhne-li příjemce stanovených cílů projektu nebo nesplní-li některé povinnosti vyplývajících ze smlouvy, může to být považováno za porušení rozpočtové kázně a/nebo za nesrovnalost, což zpravidla končí krácením dotace.

Konečné vyhodnocení akce

Po dokončení projektu zpracuje příjemce ve stanoveném termínu závěrečnou zprávu, která musí mít odpovídající strukturu a informovat v ní o řešení projektu za poslední sledované období i za celou jeho dobu. Tu pak příjemce předloží na jednotlivá kontaktní místa Centra pro regionální rozvoj (CRR) nebo oddělení OSF. Po provedení kontroly údajů a v případě, že uvedené údaje jsou v pořádku, poskytovatel dotace vydá Zprávu pro závěrečné vyhodnocení akce.

Kontroly projektu a nesrovnalosti

Pravidelné kontroly mohou zabránit chybám a nesrovnalostem ve financování projektu. Odbor strukturálních fondů je provádí jak v jeho průběhu, tak i před započetím projektu a po jeho skončení po dobu 10 let od obdržení závěrečné platby. Sleduje přitom, zda příjemce dodržuje pravidla pro publicitu, dodané služby/zboží je v souladu s podmínkami projektu nebo kontroluje účetnictví (účty související s projektem).

Porušení předpisu Evropských společenství (ES) nebo předpisu České republiky, je považováno za nesrovnalost. V případě takového podezření, navíc jedná-li se o podezření ze spáchání trestního činu, oznámí tuto skutečnost pracovník OSF na policii či státní zastupitelství. V jiných případech (porušení zákona č. 137/2006 Sb.) uvědomí o této skutečnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).

Odstoupení od projektu

Ne všichni příjemci dotace mají dostatek sil a financí svůj projekt realizovat až do úplného konce. Příjemce podpory může ve výjimečných případech a pouze ze závažných důvodů podat návrh na předčasné ukončení projektu, a to na základě písemného prohlášení, které zasílá OSF (případně v rámci IOP na jednotlivá CRR, pokud jeho projekt spadá do oblasti intervence 2.1 či 3.4). Součástí tohoto návrhu musí být podrobné zdůvodnění a návrh lhůty (nejvýše dvouměsíční) pro ukončení realizace projektu. V případě kladného vyjádření a částečným dosažením cílů projektu, může příjemce získat alespoň část dotace. Pokud byl projekt předfinancován, musí být řádně vyúčtovány průběžné platby a prostředky nevyužité ve prospěch projektu vráceny do 30 kalendářních dnů po ukončení projektu na účet poskytovatele.

Stížnosti a odvolání

Pokud příjemce či žadatel není spokojený s některými službami či chováním pracovníků implementační struktury, může u dotčeného orgánu podat svoji stížnost či odvolání. Žádost či podnět k dalšímu jednání lze předložit standardními způsoby (písemně, elektronicky nebo faxem) nebo ústně. Podá-li stížnost osoba, která nebyla předmětem stížnosti sama dotčena, bude takové podání příjemce stížnosti brát pouze jako podnět k výkonu dohledu či kontroly nebo jako podnět ke zlepšení činnosti a k odstranění nedostatků. Jakýkoli podnět na ověření správného, objektivního, transparentního a nediskriminačního postupu musí vždy Ministerstvo vnitra ČR řádně prošetřit.

Dokument ke stažení: