Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

4. díl: Hodnocení a výběr projektů

Další díl úspěšného seriálu o evropských dotacích z Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, kde je zprostředkovatelem vybraných výzev Ministerstvo vnitra ČR, se zaměří na popis hodnocení projektů. Co všechno musí kvalitní projekt splňovat, kde lze vyhledat bližší informace nebo jaké nejčastější chyby dělají žadatelé?

MV_manul_graf4_cisla_new.jpgOdbor strukturálních fondů (OSF) Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, přijímá a konzultuje s žadateli projektové záměry, má také na starosti vyhodnocení a kontrolu správnosti předložených projektů v souladu s podmínkami programu. Na základě předem daných kritérií jsou projekty posuzovány v několika krocích.

Základní fáze hodnocení projektů

Aby administrátoři dokázali objektivně posoudit přínosy a udržitelnost projektu, musí každá žádost projít třemi základními kroky: formálním hodnocením žádosti, hodnocením přijatelnosti žádosti a věcným hodnocením. Po ukončení věcného hodnocení následuje zasedání výběrové komise. V jakém stavu se momentálně nachází vaše žádost, můžete průběžně sledovat v informačním systému Benefit7, v záložce Konto žádostí. Pokud žadatel z OP LZZ úspěšně prošel prvním krokem formálního hodnocení (v IOP je obrácený mechanismus - začíná se hodnocením přijatelnosti), projekt bude nyní posuzován z hlediska vhodnosti pro danou výzvu, dodržení vazeb na příslušné oblasti podpory nebo příslušnosti k programu (kritéria přijatelnosti). Formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti provádí OSF nebo pracovník Centra pro regionální rozvoj, věcné hodnocení pak externí hodnotitelé, případně u některých výzev IOP část hodnocení provádí projektový manažer.

Vyřazení projektů kvůli nedostatkům

Při předkládání již vytištěných žádostí je potřeba dávat pozor na to, aby dokumenty byly správně sešité a nechyběl na nich či na seznamu příloh podpis statutárního zástupce žadatele. Doporučujeme sešívat stránky stejně, jako to dělá například notář či advokát – spoj v levém horním rohu přelepte bílým štítkem a opatřete razítkem a podpisem. Pozor rovněž na kroužkovou vazbu - ta není povolena! Nedodržení základních formalit může vést k vyřazení projektu z dalšího hodnocení.

U grantových projektů jsou kritéria přijatelnosti neopravitelná

U individuálních projektů je možné v žádosti opravit pouze některé nedostatky, u grantových projektů to již možné není. Nejčastěji bývají projekty vyřazovány ve fázi hodnocení přijatelnosti kvůli nesouladu některých údajů s textem výzvy. Důvodů může být celá řada: cílová skupina není v dané výzvě podporována, výše objemu finanční podpory překračuje povolený limit celkových způsobilých výdajů nebo se požadovaná dotace nevztahuje ke způsobilým výdajům stanoveným pro příslušnou oblast podpory. U projektů podporovaných z OP LZZ musí být také ve struktuře výdajů respektovány limity pro jednotlivé skupiny výdajů. Často je překračován limit 20 % pro kapitolu Zařízení a vybavení.

Věcné hodnocení žádosti

Pokud se v informačním systému Benefit7 změní status vašeho projektu v rámci OP LZZ na „projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti“, znamená to, že vaše žádost postupuje do další fáze hodnocení, tj. k věcnému hodnocení. U projektů v rámci IOP je tento status označen “ projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí“. Grantové projekty do 15 milionů korun jsou posuzovány dvěma nezávislými hodnotiteli, případně je zváží hodnotící komise. Projekty za více než 15 milionů korun a individuální projekty jsou posuzovány hodnotitelskou komisí vždy. Hodnotitelé, případně projektový manažer OSF, přidělí každému projektu určitý počet bodů podle předem daných kritérií a subkritérií. Nárok na dotaci mají pouze ty projekty, které získaly minimální počet bodů a které byly následně vybrány výběrovou komisí. Při doporučení projektu k financování může výběrová komise stanovit podmínky, za kterých bude projekt podpořen. Žadatel musí tyto podmínky splnit, pak dojde teprve k podpisu smlouvy nebo vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nepodceňujte některé části žádosti

V žádosti o dotaci je také potřeba dostatečně popsat cílovou skupinu a klíčové aktivity, které se na ni vztahují. To je jedno ze subkritérií v rámci věcného hodnocení žádosti. Optimální je nechat si zpracovat analýzu potřeb cílové skupiny, například formou SWOT analýzy, která vám lépe pomůže zjistit slabé a silné stránky, ale také příležitosti nebo rizika pro další fungování projektu. Žadatel může také vycházet ze strategických národních či regionálních dokumentů. Často se totiž stává, že žadatel neprovedl reálnou nebo vůbec žádnou analýzu pro zdůvodnění potřebnosti projektu nebo že v projektové žádosti nejsou reálně stanoveny cíle ani způsob jejich naplňování a sledování.

Nezapomeňte také na…

Nezapomínejte také na správné provázání a vysvětlení vazeb mezi jednotlivými činnostmi v rámci projektu a přínos pro danou cílovou skupinu. V žádosti nesmí být opomenuta ani budoucnost projektu, tedy jakým směrem se budou vyvíjet jednotlivé aktivity po ukončení realizace projektu. Bude potřeba popsat všechna rizika pro udržitelnost projektu – ekonomická, realizační a provozní. Z tohoto důvodu žadatel musí vzít v úvahu i hodnoty indikátorů a reálně si stanovit rozpočet projektu. Není nutností za každou cenu držet náklady na nízké úrovni, ale vycházet z reálné prognózy vývoje cen u projektu. 

V příštím čísle se budeme zabývat tím, co následuje po vyrozumění žadatele o schválení žádosti o finanční podporu. Jaké podklady bude potřeba pro uzavření právního aktu o poskytnutí podpory, jakých chyb se příjemci nejčastěji dopouštějí při výběrových řízeních na dodavatele nebo kde žadatelé získají více informací pro zadávání veřejných zakázek.

Dokument ke stažení: