Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

2. díl: Příprava a zpracování kvalitního projektu

Po prvním dílu seriálu, kde jste se dozvěděli obecné informace o dvou operačních programech, kde je vyhlašovatelem jednotlivých výzev Ministerstvo vnitra ČR, se tentokrát zaměříme na přípravu, zpracování a další aktivity v rámci projektu. Zmíníme se také o strukturovaném rozpočtu, klíčových aktivitách, realizačním týmu nebo pravidlech pro publicitu.

MF_manual_graf2_cisla_new.JPGPrvní a nejdůležitější věcí v celém procesu přípravy žádosti o podporu je vždy kvalitní projektový záměr. Potenciální žadatel musí mít jasnou představu o tom, jaký projekt se má uskutečnit. Jde o soubor aktivit, jejichž realizací v určeném časovém rámci žadatel a potenciální příjemce dosáhne požadovaného cíle. Projekt musí být realizovatelný, odpovídat situaci a možnostem žadatele, být dostatečně efektivní a udržitelný.

Záměr projektu

Pro sepsání záměru takového projektu musí žadatel vycházet z analýzy situace a na jejím základě definovat potřeby, nedostatky nebo zájem, pro jehož řešení či naplnění by byla realizace projektu vhodná. Žadatel by měl rovněž zvážit veškeré technické, finanční, personální a časové možnosti. Teprve poté, co má konkrétní představu o svém projektu a dobře připravenou strategii či záměr, jak projekt zpracovat, může začít zjišťovat možnosti podpory například na internetových stránkách Odboru strukturálních fondů (OSF) Ministerstva vnitra ČR www.osf-mvcr.cz.

Projekt musí vycházet z výzvy

Podmínky finanční podpory z Integrovaného operačního programu (IOP) nebo Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) jsou zveřejněné u každé výzvy na internetových stránkách OSF. Vybrané výzvy do programů (IOP - 1.1; OP LZZ – 4.1) vyhlašuje, hodnotí a kontroluje Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR. Každému potenciálnímu žadateli doporučujeme seznámit se s textem výzvy, Manuálem úspěšného žadatele, příručkou pro žadatele a příjemce IOP, která je u každé výzvy IOP nebo Desaterem OP LZZ.

O finanční podporu mohou žádat výhradně subjekty, které jsou v textu jednotlivých výzev k předkládání žádostí o podporu uvedeny jako oprávnění žadatelé. Obecně lze říci, že některé výzvy jsou určené především pro organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, jiné naopak pro města, obce či kraje. Výzva rovněž přímo specifikuje skupinu obyvatel nebo instituci, která je dotčena realizací projektu a má z něj užitek: nejčastěji se jedná o úřady územních samosprávných celků, jejich zaměstnance a jimi volené zastupitele, případně další složky zřizované/řízené těmito úřady. Tuto skupinu nazýváme cílovou skupinou projektu.

Body navíc za správný realizační tým

Klíčové aktivity charakterizují činnosti, které budou v rámci projektu realizovány. Kromě samotného řízení projektu se nejčastěji jedná o pořádání školení, zavedení nového systému, služby elektronické veřejné správy apod. Podporované aktivity jsou vždy uvedeny ve výzvě.

Bez optimálně nastaveného realizačního týmu nejen, že dojde k chybám v realizaci projektu, ale může to vést i k jeho nižší bonifikaci, jelikož struktura personálního zajištění je hodnocena v rámci schvalování projektové žádosti. Proto je nutné vhodně zvolit nejen úvazky jednotlivých členů, ale také dostatečně popsat jejich zapojení.

Nepodceňujte zpracování projektu

V rámci žádosti bude také potřeba popsat možná rizika a udržitelnost projektu. Tyto oblasti jsou klíčové z hlediska hodnocení projektu, jehož výsledky jsou podkladem pro výběr těch nejkvalitnějších projektů. Věcným hodnocením projektů se zabývají lidé, kteří nemají hlubší znalosti o žadateli a jeho plánech, proto je důležité věnovat této části velkou pozornost. Kromě výstižného slovního popisu projektu je nutné zaměřit se i na důslednou přípravu projektového rozpočtu, který musí být přiměřený k plánovaným aktivitám, jasně a logicky strukturovaný a přehledný. Rozpočet musí mít takovou strukturu, aby bylo možné posoudit přiměřenost výdajů, úplnost a relevanci jednotlivých položek k aktivitám projektu a celku. Po finanční stránce bude také potřeba dobře propočítat tzv. uznatelné náklady, které se přímo či nepřímo váží na projekt. Individuální projekty mají pouze přímé náklady, prokazované přímo, tj. pomocí účetních dokladů. Pamatujte, že musíte počítat i s určitými administrativními náklady především na začátku a konci realizace projektu, které budete financovat z vlastních zdrojů (např. financování přípravy projektové žádosti včetně zpracování analýzy cílových skupin apod.).

Dodržování pravidel pro publicitu

Při realizaci projektů v rámci jednotlivých programů je třeba také pamatovat na dodržování pravidel a povinností spojených s publicitou. Povinné minimum publicity a vizuální identity projektů podpořených z OP LZZ stanovuje Manuál pro publicitu OP LZZ, pravidla pro druhý operační program obsahuje dokument Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření.

O podání návrhu projektu a dalším postupu, například vyplnění elektronického formuláře Benefit7, se dozvíte v následujícím vydání našeho seriálu. V něm se také podíváme na povinnosti žadatele při kompletaci žádosti.

Dokument ke stažení: